Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach

Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

http://przesmyki.bibliotekimazowsza.pl/

Data publikacji strony internetowej: 10.08.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie treści i obrazki posiadają alternatywny opis.
 • Nie wszystkie informacje i komponenty interfejsu są przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i skarg odpowiada: Jerzy Dmowski
 • e-mail: gbpprzesmyki@wp.pl
 • telefon: 25 740 97 74

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia

Informacja o dostępności architektonicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach

Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach, ul. Kościuszki 4, 08-109 Przesmyki.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody.

Podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie budynku jest możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.


Dodaj komentarz